ჩვენს ქსელში ჩასართავად გთხოვთ გაეცანით პირობებს!

ჩართვის პირობები  

       1.      მიმღები მოწყობილობის (ანტენის) შეძენა ( 1 აბონენტზე)  200 ლარი.

 • აბონენტის საკუთრებაში გადადის მიმღები მოწყობილობა  ( ნტენა აქსესუარებით)
 • სააბონენტო თანხის გადახდა მისთვის სასურველ დროს, გადახდის თარიღი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდის დასაწყისს. (30 დღე)
 • თანხაში შედის არჩეული პაკეტის ერთი თვის მომსახურეობა
 • არანაირი ჯარიმები

       2.     მიმღები მოწყობილობის (ანტენის) იჯარა (1 აბონენტზე) 80 ლარი

 • ანტენა რჩება კომპანიის ფლობელობაში
 • აბონენტი ვალდებულია გადაიხადოს ყოველთვიურად მის მიერ არჩეული პაკეტის სრული ღირებულება
 • 2თვის (60 დღე) არ გადახდის შემთხვევაში კომპანია უფლებას იტოვებს აპარატურის დემონტაჟზე. (გადახდილი თანხა არ უბრუნდება მომხმარებელს)
 • თანხაში შედის არჩეული პაკეტის ერთი თვის მომსახურეობა
 • აბონენტი ვალდებულია მოვლა-პატრონობაზე  იჯარით აღებულ ტეკნიკაზე
 • ანტენის დაკარგვისა და ფიზიკური დაზიანების შემთხვევაში აბონენტი ვალდებულია კომპანიას აუნაზღაუროს ანტენის ღირებულება (150 ლარის ოდენობით)

       3.       ინტერნეტ სერვისის მიწოდება კაბელით (70 ლარი)

 • მომხმარებელს შეუძლია „ეარ ლაინის“ ახლო მდებარე ინფრასტრუქტურიდან ჩაერთოს ქსელში კაბელით (მანძილი არაუმეტეს 100 მეტრი)
 • თანხაში შედის არჩეული პაკეტის ერთი თვის მომსახურეობის საფასური
 • არანაირი ჯარიმები
 • სააბონენტო თანხის გადახდა მისთვის სასურველ დროს, გადახდის თარიღი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდის დასაწყისს. (30 დღე)
 • ყოდელდღიური ათვლა

 

 

 

 

*ზემოთ მოცემული სიჩქარეები და ფასები ვრცელდება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე. ჩართული კომპიუტერების რაოდენობა შეზღუდული არ არის